Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi  prevádzkovateľom internetového obchodu www.emika.sk ako predávajúcim, ktorým je Katarína Osuská - Emika,  so sídlom Záhorácka 1937/73, 901 01 Malacky,  IČO: 50 254 073, DIČ: 1083488901, zapísaná v Živnostenskom registri OU-MA-OZP-2016/004237-2, č. živnostenského registra 120-19959, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Všetky zmluvné vzťahy medzi  spoločnosťou Katarína Osuská - Emika (ďalej len „predávajúci“) a jej obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci“, príp. "spotrebiteľ") sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, a sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode  a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a so zákonom  č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov.
 3. Kontaktné údaje predávajúceho: e-mail: obchod@emika.sk, telefón: +421 950 544 877
  poštová adresa: Katarína Osuská - Emika,  so sídlom Záhorácka 1937/73, 901 01 Malacky.
 4. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02/ 58 272 172 - 3; fax: 02/ 58272 170, e-mail: ba@soi.sk
 5. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná tovar, poskytne svoje údaje v zmysle náležitostí požadovaných na realizáciu objednávky. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 6. Internetovým obchodom, e-shopom, je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.
 7. Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 8. Službou sú  všetky spôsoby dopravy, balenia a platby, prípadne iné veci nehmotného charakteru. 
 9. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.
 10. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To však neplatí pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z. z. v lehote 14 kalendárnych dní.

II. Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné. Nie sme platca DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke internetového obchodu v okamihu vykonania nákupu.
 3. Cena za tovar a služby objednané spotrebiteľom môžu byť dodatočne upravené len na základe predchádzajúcej vzájomnej dohody a súhlasom predávajúceho a spotrebiteľa.

III. Objednávka

 1. Objednávka vzniká na základe potvrdenia nákupu tovaru uloženého v košíku v internetovom obchode, kupujúcim.
 2. Pre vybavenie objednávky je potrebné pred potvrdením nákupu, vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si spôsob dopravy a platby za objednaný tovar a služby.
 3. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v internetovom obchode automaticky vygenerovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky predávajúcim.
 4. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru a služieb kupujúcemu, bude dohodnutý e-mailom, na ktorý budú kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného a dodaného tovaru a služieb.

IV. Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v internetovom obchode je možné platiť nasledovnými spôsobmi:  
  1. v hotovosti pri osobnom odbere
  2. platba na dobierku
  3. platba prevodom, alebo vkladom na bankový účet predávajúceho
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu tovaru a služieb platbou vopred a to najmä v prípadoch:
  1. kedy je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa 
  2. keď kupujúci v predchádzajúcom období porušil všeobecné obchodné podmienky

V. Dodacie podmienky

 1. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 
  Tovar, ktorý sa nachádza na sklade je obvykle expedovaný do 1 pracovného dňa.
 2. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov, a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tom informuje kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 3. Kupujúci po úhrade obdrží na e-mailovú adresu zadanú v objednávke účtovný doklad - faktúru, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
 4. Za miesto plnenia je považované miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 5. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.
 6. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať neporušenosť obalu zásielky pri jeho prevzatí od prepravcu a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.
 7. Poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
 8. Reklamácie viditeľného mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci zamestnancovi prepravcu, budú predávajúcim zamietnuté a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté. 
 9. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení – najneskôr však do 3 dní od prevzatia zásielky. Pokiaľ tak neurobí, môže si uplatniť nároky z vád len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 10. Predávajúci poskytuje dodanie tovaru kupujúcemu prostredníctvom:
  1. Osobného odberu v sídle predávajúceho (po predchádzajúcej dohode)
  2. Slovenskej pošty
  3. Kuriérskej spoločnosti In Time, služba Slovak Parcel Service

VI. Poplatky za prepravu a balné

 1. Všetky poplatky za dopravu a balné sú uverejnené na stránkach predávajúceho v časti  Doprava
 2. Predávajúci môže poskytnúť zľavu z ceny dopravy, ktorá je uverejnená na stránkach predávajúceho v časti Doprava.
 3. Systém internetového obchodu predávajúceho, automaticky vypočíta cenu za prepravu a balné na základe výberu dopravy a platby spotrebiteľom ako aj hodnoty objednávky a následne ju zobrazí a započíta do celkovej sumy objednávky pred dokončením nákupu.
 4. Pri nadštandardných zásielkach je poplatok za prepravu účtovaný osobitne po predchádzajúcej dohode spotrebiteľa s predávajúcim.
 5. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný, kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote pokiaľ o to kupujúci požiada, avšak len za predpokladu, že kupujúci vyjadrí súhlas s dodatočnými prepravnými nákladmi ktoré vzniknú viacnásobným odosielaním tovaru.

VII. Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za dodaný tovar a služby.
 2. Tovar, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

VIII. Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať objednaný tovar a to pred expedíciou, elektronicky, bez storno poplatku.
 2. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Vo všetkých týchto prípadoch predávajúci informuje kupujúceho. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. Predávajúci vráti kupujúcemu úhradu za tovar v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy/storna prevodom na účet určený kupujúcim.
 3. Predávajúci má právo  stornovať objednávku pri predchadzájúcom porušení  všeobecných obchodných podmienok kupujúcim ako je napr. predchádzajúce neprevzatie objednaného tovaru kupujúcim. 

IX. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 2. Ak kupujúci chce využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, je povinný písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy (Formulár na odstúpenie od zmluvy) doručiť na kontaktnú adresu predávajúceho. V odstúpení kupujúci uvedie meno a priezvisko, adresu, číslo objednávky, dátum objednania, prípadne číslo účtu pre finančné vysporiadanie. Tovar je kupujúci povinný doručiť spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na adresu predávajúceho. Kupujúci pri odstúpení od zmluvy doručí predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, pokiaľ možno v originálnom obale a nepoužívaný spolu so všetkými dokumentmi – ktoré mu boli doručené spolu s tovarom. Odporúčame spotrebiteľom, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene ako poistenú zásielku. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.
 3. Predávajúci vráti úhradu  za tovar do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nie skôr ako je mu doručený tovar. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy.
 4. V prípade, že kupujúci doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený. Kupujúci je tak povinný predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 6. Podľa zákona č. 102/2014 Z.z., §7, ods. 6, písmeno C, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 7. Tento článok neplatí pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 8. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné úhrady kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.


STIAHNUŤ - FORMULÁR na ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

X. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Predávajúci získava od kupujúceho nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z objednávky a ďalšej komunikácie s ním. V prípade právnickej osoby kupujúci poskytuje predávajúcemu nasledovné údaje: obchodné meno, adresa sídla, IČO, DIČ, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním registrácie vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
 6. Predávajúci má povinnosť zabezpečiť osobné údaje kupujúcich pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
 7. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu na ochranu osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
 8. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
  1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
  2. využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  3. poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.
 9. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:
  1. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, Slovenská republika, IČO: 36 631 124
  2. IN TIME, s.r.o., Senecká cesta 1, ,900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika, IČO: 31 342 621

XI. Vernostný program

 1. Predávajúci môže poskytovať zľavu z predajnej ceny tovaru vo forme elektronickej poukážky na základe registrácie a  predchádzajúcich nákupov spotrebiteľa.
 2. Aktuálnu výšku zľavy spotrebiteľ nájde vo svojom zákazníckom účte na stránkach predávajúceho.
 3. Aktuálna zľava je započítaná a zobrazená automaticky systémom, pred dokončením nákupu.
 4. Predávajúci môže zľavu upraviť alebo úplne zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia, hlavne v prípadoch predchádzajúceho porušenia obchodných podmienok spotrebiteľom ako je napr. neprevzatie objednaného tovaru.
 5. Nárok na zľavu nie je možné vymáhať súdnou cestou.

XII. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Zmluvnými stranami sú kupujúci a predávajúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú cenu predávajúcemu,
  3. preskúmať tovar a neporušenosť obalu tovaru pri jeho preberaní.   
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovarom, alebo dodatočne, zaslať kupujúcemu všetky dokumenty týkajúce sa tovaru

XIII. Náhrada škody

 1. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí dohodnutého časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.

XIV. Záručné podmienky

 1. Na všetok predávaný tovar sa pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov.
 2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané so zľavou. Ak je však zľava poskytnutá kvôli určitej vade tovaru, záručnú opravu na túto vadu nie je možné uplatniť.

XV. Reklamačný poriadok a reklamačné podmienky

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv.
 2. Reklamácie sa vybavujú výhradne na adrese internetového obchodu www.emika.sk. Kupujúci je povinný doručiť tovar na adresu: Katarína Osuská - Emika, Záhorácka 1937/73, 901 01 Malacky. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme, odporúčame tovar poistiť.
 3. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 4. V prípade, že vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy, môže reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade.
 5. Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na vady tovaru, ktoré zavinil predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.
 6. Právo na záruku zaniká v prípade, že:
  1. K závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim.
  2. Nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bolo uvedené v informáciach na ošetrovanie výrobku
  3. Neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.
  4. Používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru.
  5. Zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar.
  6. Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním.
  7. Používaním tovaru v rozpore so všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
  8. Vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome, sú taktiež vyňaté zo záruky.
  9. Záruka sa nevťahuje ani na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti), ktoré je spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
  10. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na adresu internetového obchodu, avšak nie dobierkou. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe a priložiť vyplnený Reklamačný formulár.
  11. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
  12. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa predania reklamovaného tovaru. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 7. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas, o spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci, kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady, výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
  2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí),
  3. v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), také isté právo má kupujúci, ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
  4. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
  5. Poškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
  6. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 8. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Katarína Osuská - Emika, je Slovenská obchodná inšpekcia (Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172-3, fax č.: 02/ 58272 170, http://www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov  vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

STIAHNUŤ - REKLAMAČNÝ FORMULÁR

XVI. Autorské práva

 1. Všetky údaje (fotografie, grafické zobrazenia, popisy produktov, texty) uvedené na stránke internetového obchodu www.emika.sk sú chránené autorským zákonom a nesmú byť ďalej použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Katarína Osuská - Emika.

XVII. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 2. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 3. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzatvorením kúpnej zmluvy.
 4. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 15.5.2016.
 6. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov, Zákona o elektronickom obchode, v platnom znení ako i súvisiacimi predpismi.

 

V Malackách, dňa 16.5.2016


www.emika.sk - veci pre deti do postieľky, do kočíka - taška, mantinel, podložka - vlastná výroba